QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 5/2022

QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 5/2022

QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 5/2022 Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần thông báo xuất quỹ hỗ trợ đến gia đình của 41 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo về máu đã hoàn tất gửi các hóa đơn và cập nhật tình hình khám chữa bệnh tháng 5/2022. Tổng khoản hỗ trợ các bé...
QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 4/2022

QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 4/2022

QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 4/2022 Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần thông báo xuất quỹ hỗ trợ đến gia đình của 41 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo về máu đã hoàn tất gửi các hóa đơn và cập nhật tình hình khám chữa bệnh tháng 4/2022. Tổng khoản hỗ trợ các bé...
QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 3/2022

QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 3/2022

QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 3/2022 Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần thông báo xuất quỹ hỗ trợ đến gia đình của 42 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo về máu đã hoàn tất gửi các hóa đơn và cập nhật tình hình khám chữa bệnh tháng 3/2022. Tháng này, Quỹ tiếp nhận...
QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 2/2022

QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 2/2022

QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 2/2022 Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần thông báo xuất quỹ hỗ trợ đến gia đình của 39 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo về máu đã hoàn tất gửi các hóa đơn và cập nhật tình hình khám chữa bệnh tháng 2/2022. Tổng khoản hỗ trợ các bé...
QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 1/2022

QUỸ GMĐCTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 1/2022

QUỸ GMĐCTT THÔNG BÁO XUẤT QUỸ HỖ TRỢ THÁNG 1/2022 Quỹ Giấc Mơ Đôi Chân Thiên Thần thông báo xuất quỹ hỗ trợ đến gia đình của 41 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo về máu đã hoàn tất gửi các hóa đơn và cập nhật tình hình khám chữa bệnh tháng 1/2022. Tổng khoản hỗ trợ các bé...