Danh sách các bệnh nhi Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần đang hỗ trợ:

Chi tiết phương án hỗ trợ và tình hình hỗ trợ hằng tháng tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jjwFihNF3sXsMWJvyhhu3trcmX4hjRiBO0gUJP65XCM/edit?usp=sharing

Hóa đơn, chứng từ điều trị của các bé: https://drive.google.com/open?id=12jcdMnh7DcNiVDMdOo_qUZF4DbpWGEhq