Danh sách các bệnh nhi và phương án hỗ trợ

Danh sách các bệnh nhi và phương án hỗ trợ

Danh sách các bệnh nhi Quỹ Giấc mơ đôi chân thiên thần đang hỗ trợ: Chi tiết phương án hỗ trợ và tình hình hỗ trợ hằng tháng tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jjwFihNF3sXsMWJvyhhu3trcmX4hjRiBO0gUJP65XCM/edit?usp=sharing Hóa đơn, chứng từ điều trị của các...